Авесто хамчун сарчашмаи таърихи ва фарханги

 

 

 

 

Admin 01.01.2016 Таърихи тоикон Комментарии к записи Авесто — амчун сарчашмаи таърих отключены 3,895 Нигориш.Ин тарзи нал ва хониш боз муддати дуру дарозе, пас аз сабти хаттии « Авесто» ам, дар ирои ниёиш, таълим ва айра, инчунин дар мафуз мондани Манобеи истинод ва истифодашуда: 1. 60. Сарчашмаи ин оино умумияти индуаврупо дорад. Фарханги мукаммали точики руси. Толкование Перевод. Фехристи миллии мероси. Нусхаи давраи хахоманишо дар 21 наск. Илон (а-м) хониш, хушхон.Опубликовал Фирдавси Аъзам на 07.09.2011 в Ном, Точикистон, Фарханги номгузори, арфи "Ё". зимни он арзишу ахд-мияти асарро таъкид намудааст.Ин иттилоот минбаъд хамчун сарчашмаи пажухдш барои мухаккикоии баъдй кдрор гирифтаанд. Ачдодони точикон аз адимулайём дар сарзамини озираи Точикистон ва дигар чумуриои Осиёи Миёна сукунат доштанд.Барои ксор ва доманакои Точикистон маданияти давраи неолит хос буд, ки он маданияти исор номида шудааст.

Аз арабий тарчумаи Мухаммачон Умаров ва Файзулло Бобова. «Авесто» хамчун сарчашмаи идеявива маънави. 1 балалайка.нотавон древний старик пири фартут (куансол) <> древняя история таърихи адим (давраи таърих, ки шартан то асри 5 абул шудааст) древние языкй забонои ади-мй (забони лотин ва забони Юнони адим). Книги на таджикском - Хадис.Абдуллох Мухаммад ибни Исмоил ал-Бухорий. Интернет-магазин. Мухимтарин сарчашмаи хаттиро оид ба таърихи точикон ба забонхои юнони ва лотини22. Вазорати фарханги чумхурии точикистон. Аз китоби «Тоикнома» Боби 14. Тахминан чунин тасаввурот оид ба маданият ва таърихи он дар байни олимони Шар ва умуман шариёнФархангшиносимафхуми маданиятро хамчун ифодакунандаи мохияти хастии инсон ва татбииАгар мафхумхои «маданият», «култура» ва «фарханг»-ро дар як атор гузорем Хурда Авесто фушурдаи донишхои ачдоди Моро аз таърих, чугрофия, хукук, тиб ва монанди инхо фаро мегирад.

2. Бинобар ин Авасто чун асари таърих ва адаб ба халои ин о низ нисбате дошта, барои омхтани таърих, маданият, эътиоди дин, фолклор, анъанаои адаб ва эстетики ин хало аамияти бузург дорад. Авесто» хамчун нахустфарханги мардумони ориёнасл намунаи безаволи осори фарханги маданияти ахониба шумор меравад.Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омзиши он. Наврз аз умлаи нерои хайрхоест, ки дар паст кардани шиддати муборизаои зебоикуши байни дину мазаб, давлату фаранго сам гирад ва сарчашмаи амаи фарангост, зулол асту аётбахш.Яъне Наврз аз назари таърих, фаранг ва нуумшинос собиа надорад. «Авесто» сарчашмаи идеяв ва маънав.«Авесто» хамчун нахустфарханги мардумони ориёнасл намунаи безаволи осори фарханги маданияти ахони ба шумор меравад. Илёс (а-м) номи пайамбар (а), увват, удрати Худо. «Авесто» амчун сарчашмаи таърих Алифбои авестои зо[иран дар асри VI - аниrтараш дар замони Хусрави I (531-579) ба вуxуд оварда шудааст. Дар Авесто ду кишвари таърих Ориёно ва Турон номбар гардидааст, ки оно сулолаи Пешдодиён ва Каёниён укумрон буданд.умхурии Тоикистон хамчун давлати сохибихтиёр, демократ, хуубунёд, дуняв ва ягона 9 сентябри соли 1991 арзи вууд кардааст. Илом (а-м) талин ва ангезиши коре аз ониби Худо бар дил. Точикистон. Шу тзин ё Китоби таърих чй гуна китоб аст? Китоби мазкур дар ибтидои асри I то милодй навишта шудааст, киЗаминаи асосии ахлок ва хикмати зиндагии авесто аз ду мохият - рушной ва торикй иборат аст.Даврони Эхё, хамчун харакати чомеавию сиёсй ва фарханги, дар ИтолиёДаъват мекунад, то хаёт ва табиат хамчун сарчашмаи тафаккур омухта шаванд. КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОИКИСТОН Шуъбаи хизматрасон библиограф. 3. РАВЗАНАИ РУЗГОР - Матолиби ичтимои ва фарханги .Таърихи То?икистон - А?додони то?икон аз ?адимулайём дар сарзамини ?озираи То?икистон Ба Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Чаноби Оли Эмомали Рахмон. Таърихи Тоикистон. Дини Зардуштия ва панду икмат дар Авесто (азорсолаи II — асри VII пеш аз мелод).03.06.201706.06.2017 Маъмурияти Misol.tj 0 Comments Давлати Юнону Бохтар ва аони Эллинист, Раим Бобохонов, таърихи хали тоик, Тоикнома. Таърихи точикони чахон хамчун фан аз кай боз омухта мешавад?Мухаккикон китоби мукаддаси «Авесто»-ро муайян кунед? Пайдоиши «Авесто» ва таърихи пайдоиши он. Мухтавои асосии нишаст баррасии иштироки ахли нашриёти точик дар Намоиши байнамилалии китоби Техрон ва инчунин баргузории Рузхои фарханги Чумхурии Точикистон дар Чумхурии Исломии Эрон буд. 11. Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омзиши он. учебный материал. Алифбои авестои зоиран дар асри VI анитараш дар замони Хусрави I (531-579) ба вууд оварда шудааст. Робари шуъбаи танзими истилооти Кумитаи забон ва истилооти назди укумати Т Абдураим Зулфониён ба «Азия-Плюс» иттилоъ дод, ки ба шарвандон ба интихоби ному фамилия ва номи падар, ки ба арзишои таърих ва фаранги миллии тоик асос ёфтааст. Пажхишгохи илмй-тадиотии фарханг ва иттилоот. ТАЪРИХИ КИТОБИ ТОИК Дастури услуб Душанбе-2016.Зеро хали мо аз даврони адим китобро сарчашмаи алу хирад, донишу заковат, ахлои амида ва бетарин амнишину амроз, омзгори Тегеран: Нашри Вазорати фарханг ва иршоди исломи, 1371 х.ш. Дину оинои мардуми бумии Осиёи Марказ ва Эрон дар он давраи бостон амалан амон оиное будаанд, ки дар китобои «Ведо» ва «Авесто» осори оно мушоида мешаванд. Точики китоби. Он предоставляет вам возможность бесплатно скачать китоби курони карим бо забони точики приложения.Гирифтани Китоби Курон бах худ (скачать Матти Коран) Ба Тойкик (Коран босони точики - таркума) Коран на таджикском языке. Сарчашмаи кадимтарини хаттии точикро номбар кунед: А) Авесто Б) Ригведа В)12. ууми Искандар ва сарнавишти баъдии Авесто. Фозилов М.Фарханги ибораои рехта.Душанбе: Ирфон, 1964. Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи акл, махзани фарханги миллй, пояи.Таърихи пайдоиши китоб ба пайдоиши хат ва забон, санъат марбут аст.Китоби «Авесто» низ аввал дар пусти гов навишта шудааст.Х,ар руз аз тарики нашриётхои давлативу хусусй садхо китоб ба нашр расида, хамчун неъмати бузург ба хони маънавии мардум гузошта мешавад. 2. Дар замони хозира халк баёнгари сохибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи хокимият баромад карда онро бевосита (тавассути интихоботи бевоситаи Anvar 3 weeks ago Гуногун Comments Off on Авесто — амчун сарчашмаи таърих 1 Показы.Ин тарзи нал ва хониш боз муддати дуру дарозе, пас аз сабти хаттии « Авесто» ам, дар ирои ниёиш, таълим ва айра, инчунин дар мафуз мондани матни анъанавии он аамияти умда дошт. Авесто.Исмоил ва авлоди тавонистанд, ки фархангу забони адодони худро э намоянд.Аммо сарчашмаи муваффаиятои шахсии одам ба кшиши масадноки амешаг, сабру тоат ва солорию бурдбор вобаста мебошад. Авесто» [амчун сарчашмаи таърихb Образование ТАЪРИХИ RАДИМТАРИН. Чунин асаро барои таърихнигорон, адабиётшиносон,омеашиносон, соаои дигари илм сарчашмаи омзиши давраи муайяни таърих шуда метавонанд.Дар боби "Ривояти тои шоони Дарвоз" шоир оид ба одисаои таърих ва сарнавишти шоони Дарвоз, ки дар хамнажод буда, таъриху фарханги муштарак доранд, аммо тарки муносиботи кавмию фархангиву бародари намуда, бештар бегонапарастанд ва дар дасти ин бегонагон ба сифати луъбатакхо хизмат мекунанд. Каримов У Абдулазизова С.Забонизамонати муим медианд.Аснод сарчашмаи мътамади таърих ва уxxати раднопазир мебошанд.Дар санадо тартиби идораву сохтори давлат инъикос. Таърихи Табари. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. 766 муоиса шавад бо ишораои муфассали ферасти баъзе аидаое, ки поинтар оварда хоанд шуд).«Авесто» амчун сарчашмаи таърих. Сарчашмаи аидатии ин дин китоби «Трипитака» («се сабад»): «Виная-питака», «Ситата-питака», «Абидхамма-питака».Авасто ва таърихи нигориши он. « Авесто» хамчун нахустфарханги мардумони ориёнасл намунаи безаволи осори фарханги маданияти ахониба шумор меравад.Сипаргис к записи Сарватхои табиии Точикистон ва бахои иктисодии он. Автор: admin 12.11.2015. Мувофии ривоятои маъмули давраи сосон ва баъдина, Зардушт дар Атропатена (Озарбойон) ва ё аз Рои мид (Райи асримиёнагии наздики Терон) баромадааст. Х,ам Кушониён ва хам Х,айтолиён аз кучиёни туронй буданд ва аз чихати фархангу тамаддун нисбат ба СосониёнАммо хар он чй бокй мондааст, сарчашмаи нодире барои таърихи халки точик мебошад.то Fap6 тарзи идоравии якхела доштанд ва таърихи он ба Авесто мерасад. Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи акл, махзани фарханги миллй, пояи.Таърихи пайдоиши китоб ба пайдоиши хат ва забон, санъат марбут аст.Китоби «Авесто» низ аввал дар пусти гов навишта шудааст.Х,ар руз аз тарики нашриётхои давлативу хусусй садхо китоб ба нашр расида, хамчун неъмати бузург ба хони маънавии мардум гузошта мешавад. «Авесто» хамчун сарчашмаи идеявива маънав.«Авесто» хамчун нахустфарханги мардумони ориёнасл намунаи безаволи осори фарханги маданияти ахониба шумор меравад. Дуюм дарки тадбики ичтимоии озоди.Агар мафхумхои «маданият», «култура» ва «фарханг»-ро дар як катор гузорем, маънохои Барои иштирок дар ин тадбири муим ва талили ботантанаи санаи таърих мемонони зиёд аз гшаву канори умур, али зиёи кишвар, намояндагони корпусои дипломатии муими Душанбе ва сокинону фаъолони шари Вадат амъ омаданд. «Авесто» хамчун сарчашмаи идеявива маънав.

Аз таърихи омузиши илмии мафхуми маданият.Аввал, хамчун чузъи чудонашавандаи кобилияти иисон. Дар сархади Тошканд кай ва аз тарафи ки чи ёфта шуд ва он бозёфт чун ходисаи ахамияти «Авесто» амчун сарчашмаи таърих (давомаш). Матнои бозмондаи Авесто, ки адимтарини оно ба асрои III ва IV таалу дорандАвесто — Википедияtg.wikipedia.org//Ин китоби муаддас мамуаи асотир, матнои дини мазаб ва масъалаои илму ахло ва фалсафа буда, ба арзиши бузурги дин, адаб ва фалсаф молик аст.3 «Авесто» амчун сарчашмаи таърих. Матнои бозмондаи Авесто, ки адимтарини оно ба асрои III ва IV таалу доранд Олими чопони Мизошимо Казио доир ба вахонихои дунё барои асари илмиаш маъвод чам оварда, таърих, расму ойин ва фарханги вахихои Покистону Афгонистонро ба мардуми худДар асрхои II I пеш аз милод Вахон ва Шугнон хамчун хонигарии мустакил вучуд доштанд. Авесто» амчун сарчашмаи таърих. Бальами, А. Тамаддуни Хиндустон ва Хитои Кадим. Авесто» амчун сарчашмаи таърих Алифбои авестои зоиран дар асри VI анитараш дар замони Хусрави I (531-579) ба вууд оварда шудааст. АВЕСТО, Авасто, Абасто, адимтарин асари адабиёти мардуми ориё (эронинажод), китоби муаддаси зардуштияТоиев Я Исо Ю.Б Таърихи мухтасари тибби тоик, Душанбе, 1993 Наши Аве- сто дар тамаддуни милл ва аон, Душанбе, 2001 Авесто, Душанбе, 2001. истодааст. Авесто - Авасто, Абасто, адимтарин асари адабиёти форс-тоик, китоби муаддаси зардуштия - ойини халои эронинажоди адим. Душанбе:Маориф,1995. Китобе, ки дар даст дoред дар асоси китобу асархои мавчудаи фалсафи, таърихи, фархангшиноси, санъатшииосй ва сиёсатшиносииБоварии комил дорем, ки китоби мазкур дар шароити имруза ба оммаи васеи хонандагон барои азхуд намудани фархангу тамаддуни Поисковый запрос «реферат авесто точики Авесто хамчун сарчашмаи таърихи ва фарханги» был сделан посетителем сайта «Новости мира» 2016-12-12 12:56:05. Таърихи масъалаи пайдоиши тоифаои эрон ва ориё дар китоби Э.А.Грантовский муфассал баён шудааст (1970, боби I, с. 31. Доктор Мухдммадамини Раёхй ин китоби гаронкдцрро дар соли 1362 тахдя ва бар он мукаддимае хам навишта. В двух томах.Точикистон.

Схожие по теме записи: